Stel je vraag

Wil je meer informatie ontvangen?
Laat het ons weten!

Algemene voorwaarden Het Fruithuis

Artikel 1. Toepassingsgebied, algemene verplichtingen van de besteller, wijziging van de Algemene Voorwaarden

1.1 Voor alle tegenwoordige en toekomstige bestellingen van de toekomstige cliënten gelden uitsluitende deze algemene voorwaarden van Het Fruithuis.

1.2 Alle informatie die u tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn.

1.3 Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden met toekomstige werking na de volgende ontwikkelingen te wijzigen. Van deze voorgenomen wijzigingen zullen wij u van tevoren op de hoogte stellen en u wijzen op uw recht hiertegen in beroep te gaan. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer u niet binnen twee maanden na het wijzigingsbericht protest aantekent. Als u tegen de wijziging protesteert, behouden wij ons het recht voor, bij verandering in aanbod variaties met onbepaalde looptijd, resp. van leveringen, te deactiveren.

Artikel 2. Contract opzegging; niet-bindende informatie, afgiftehoeveelheden en -restricties

2.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

2.2 Een geldig koopcontract tussen Het Fruithuis en de consument wordt door de aanname van een bestelling van u door Het Fruithuis als volgt afgesloten. U kan, door het door Het Fruithuis beschikbaar gestelde online bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een bindende bestelling indienen. Fruitpunt Nederland kan deze aannemen door een bindend acceptatie bewijs te sturen of door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dit moment kan Het Fruithuis op elk moment zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren. Pas na de aanname van de bestelling ontstaat er een claim op de levering van de bestelde waren of bestelde cadeaubon. Wij zullen de ontvangst van uw bestelling onverwijld elektronisch bevestigen. Deze ontvangstbevestiging betekent niet automatisch een bindende aanname van de bestelling. Maar ons acceptatiebewijs kan wel met de ontvangstbevestiging verbonden worden.

2.3 Ons aanbod richt zich op de eindverbruikers en de bestelde producten, resp. de bestelde cadeaubon(nen), zijn niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.

Artikel 3. Informatie over het wettelijke herroepingsrecht voor gebruikers, overeenkomst, kosten terugzending

3.1 Houd alstublieft rekening met de onderstaande informatie met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht voor gebruikers.

3.2 U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Als u van uw herroepingsrecht gebruikmaakt, bent u verplicht de reguliere kosten voor de retourzending te betalen als de geleverde goederen overeenkomen met wat besteld is. Let er alstublieft op dat bederfelijke goederen van het wettelijke herroepingsrecht uitgesloten zijn.

Artikel 4. Contractduur, deactivering, automatische verlenging

Deactivering

4.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het abonnement en het wekelijks, 2 wekelijks of maandelijks afleveren van het Fruitpakket, te allen tijde deactiveren met inachtneming van daartoe overeengekomen deactiveringsregels en een deactiveringstermijn van 1 week en uiterlijk voor vrijdag middag 12:00 uur.  Tenzij nadrukkelijk vermeld bij een kortingsactie.

4.2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur deactiveren met inachtneming van daartoe overeengekomen deactivaringsregels.

4.3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde deactiveren en niet beperkt worden tot deactivering op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste deactiveren op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd deactiveren met dezelfde deactiveringstermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

4.4 In het geval van een deactivering wordt het bedrag van eventuele al betaalde, maar nog niet uitgegane leveringen met overeengekomen bezorgdatum, na afloop van de deactiveringstermijn gerestitueerd.

Verlenging

4.5 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt niet automatisch verlengd.

4.6 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het wekelijks, 2 wekelijks of maandelijks afleveren van het Fruitpakket, kan te allen tijde worden gedeactiveerd wanneer met een deactiveringstermijn 1 week, tenzij anders is vermeld middels een kortingsactie.

Artikel 5. Bezorging; bezorgingsvoorwaarden; voorbehoud van eigendomsrecht; overdrachtsrisico; onderbreking van bezorging

5.1 Wij behouden ons het recht voor pas na betaling van 50% van het totaalbedrag bij gebruikers te bezorgen. Beroepen op eerdere leveringen kan niet.

5.2 Wij bezorgen overal in Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Als de koopovereenkomst een cadeaubon betreft, wordt die via e-mail bezorgd.

5.3 Wij bezorgen op het adres dat u als bezorgadres heeft opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst uiterlijk op de 10e dag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden.

5.4 U bent verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.

5.5 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.

5.6 Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.

5.7 Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conf. Artikel 5.4, behouden wij eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

5.8 U kunt op elk moment een levering laten uitvallen. De mededeling over de onderbreking gaat voor die levering in die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de tiende dag na afloop van de dag van de mededeling, plaats zou vinden.

Artikel 6. Garantie

6.1 Hier geldt de wettelijke garantie.

Artikel 7. Prijzen en verzendkosten; geldigheid; betaling; afrekening; terughouding

7.1 Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en, zolang niet anders overeengekomen, inclusief verzendkosten binnen Nederland.

7.2 De vorderingen van Het Fruithuis zijn, behalve bij een wettelijk herroepingsrecht, per direct geldig.

7.3 Voor betaling kunt u alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen.

7.4 U hebt alleen recht op compensatie als uw tegenclaims rechtsgeldig verklaard of door ons onbestreden zijn. Voor het uitoefenen van terughoudingsrecht bent u alleen in zoverre bevoegd als uw tegenclaim op dezelfde contractuele relatie betrekking heeft.

Artikel 8. Aansprakelijkheid van Het Fruithuis, plichten van de besteller

8.1 Het Fruithuis is aansprakelijk in het geval van schade voor de besteller(s) ten gevolge van persoonlijk letsel of beschadiging van de gezondheid, die door plichtverzuim van Het Fruithuis  of een van zijn wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel is ontstaan, (b) conform het productaansprakelijkheidsrecht, uit de overname van een garantie of vanwege een opzettelijke dwaling (c) wanneer Het Fruithuis of zijn wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel met opzet of door grove nalatigheid bijdragen aan de schade en/of (d) wanneer de schade door het niet nakomen van een verplichting door Het Fruithuis ontstaan is, wanneer het nakomen ervan voor het regelmatig halen van het contractdoel essentieel is en waarop de besteller regelmatig vertrouwt en op mag vertrouwen (kardinale plicht).

8.2 Het Fruithuis  is tot onbegrensde hoogte aansprakelijk in de gevallen beschreven in artikel 8.1, letters (a), (b) en/of (c) en (d).

8.3 In gevallen niet genoemd in artikel 8.1 is Het Fruithuis, onafhankelijk van de wettelijke grondslag, uitgesloten van aansprakelijkheid.

8.4 De aansprakelijkheidsregelingen in de voorafgaande alinea’s gelden ook voor persoonlijke aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersoneel van Het Fruithuis.

8.5 U bent verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen van de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.

Artikel 9. Privacybeleid

9.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de consument. Om hierover te informeren en te laten waten wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

Artikel  10. Toepasselijk recht, aanvullende voorwaarden, regelgeving voor ondoeltreffende resp. onuitvoerbare regelingen

10.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Er zijn geen aanvullende voorwaarden.

10.3 Mocht een regeling in het afgesloten contract ondoeltreffend of onuitvoerbaar zijn of worden, dan blijft de rest van het contract geldig. Op de plek van de ondoeltreffende, resp. onuitvoerbare regeling gaat de wettelijke regeling in zijn werk.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Het Fruithuis

De Weyert 26H
8325 EM Vollenhove

E-mail: info@hetfruithuis.nl

Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvang u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen wij u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening brengen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u hebt besloten de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Aanvullende informatie

Het herroepingsrecht geldt niet voor contracten m.b.t. levering van producten die op grond van hun eigenschappen niet geschikt zijn om terug te sturen of snel kunnen bederven (§ 312g Abs. 2 BGB-RegE.). Dit betreft in het bijzonder bederfelijke levensmiddelen (zoals de inhoud van het Fruitpakket).

 

Eet gezond, eet fruit!